Inomhusluft hos metallindustrin – utmaningar och åtgärder

Vilka problem kan en metallindustri ha med inomhusluften och fem åtgärder att överväga

SHARE THIS ARTICLE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Metallindustrin har sedan urminnes tider varit oerhört viktig för svensk ekonomi. Bearbetning av metaller omfattar dock en mängd olika processer, såsom svetsning, slipning, skärning och stansning, som alla kan generera en rad olika luftburna partiklar och kemikalier. Detta medför betydande utmaningar för kvaliteten på inomhusluften hos många bolag. Ägna fem minuter och läs om vilka samt vad man eventuellt kan göra åt detta.

Processer inom metallbearbetning innebär ofta användning av olika maskiner, verktyg och material som alla kan ge upphov till luftburna partiklar och gaser. Dessa föroreningar påverkar allt som oftast luftkvaliteten på arbetsplatser och kan utgöra en potentiell hälsorisk för de anställda.

Vanliga utmaningar med inomhusluft hos metallindustrin

Här är några av de vanligaste utmaningarna med metallbearbetning gällande just kvaliteten på inomhusluften:

Metallpartiklar

Slipning, skärning och andra processer resulterar i frigörande av fina metallpartiklar i luften. Dessa partiklar kan vara särskilt farliga eftersom de är små nog att tränga djupt in i lungor och organ, varmed de bland annat kan orsaka andningsproblem och lungsjukdomar.

Gasutsläpp

Vissa metallbearbetningsprocesser kan generera farliga gaser, såsom kväveoxider, svaveldioxid och ozon. Dessa gaser kan irritera luftvägarna och orsaka andningsbesvär, särskilt för personer med astma eller andra luftvägsproblem.

Ångor och kemikalier

Användningen av olika kemikalier och lösningsmedel vid metallbearbetning kan avge ångor som kan vara hälsofarliga om de inandas under längre perioder.

Stoft

I vissa processer kan även icke-metalliska material användas, vilket genererar ytterligare partiklar och damm i luften. Detta kan leda till astma, bronkit och andra luftvägsrelaterade sjukdomar.

Sjukdomsrelaterade problem med luften hos metallindustri

De hälsoproblem som kan uppstå på grund av utmaningarna med inomhusluft hos metallindustrin genom den dagliga bearbetningen kan vara allvarliga och kostsamma för svenska bolag. Här är några av de sjukdomsrelaterade problemen som kan uppstå:

 • Arbetsrelaterade lungsjukdomar | De små metallpartiklarna som frigörs under bearbetningen kan orsaka arbetsrelaterade lungsjukdomar som silikos (stenlunga), metalldammlunga, KOL och lungfibros. Dessa tillstånd kan leda till nedsatt arbetsförmåga och ökad sjukfrånvaro bland de anställda.
 • Astma och allergier | Exponering för gaser, ångor och partiklar vid metallbearbetningen kan utlösa astmaattacker och förvärra allergiska reaktioner hos känsliga individer.
 • Cancer | Vissa kemikalier som används i metallbearbetningsprocesser, som exempelvis krom och nickel, är kända cancerframkallande ämnen. Långvarig exponering för dessa ämnen kan öka risken för att utveckla olika typer av cancer, vilket kan leda till höga kostnader för bolagen och de anställda.
 • Sjukfrånvaro och produktionsbortfall | När medarbetare drabbas av hälsoproblem på grund av dålig inomhusluftkvalitet blir de oftare sjuka och tvingas ta längre sjukfrånvaro. Det hela kan lätt bli en ond cirkel. Utöver den individuella och mänskliga hälsoproblematiken påverkar detta givetvis även bolagen genom produktionsbortfall och högre kostnader.

Fem övergripande åtgärder för att förbättra inomhusluften i metallbranschen

För att hantera de utmaningar som metallbearbetningen ofta per naturlag innebär finns det ett antal åtgärder som bolag verksamma inom denna industri kan vidta. De fem främsta som bör finnas med på agendan löpande är:

 1. Ventilation och luftfiltrering
  Företag bör givetvis se till att ha väl fungerande ventilationssystem och effektiv luftrening på arbetsplatsen för att avlägsna luftburna partiklar och gaser.
 2. Utbildning och medvetenhet
  Utbildning och medvetenhet om riskerna med metallbearbetningens inverkan på inomhusluften är viktigt. Anställda bör informeras om säkerhetsåtgärder och bästa praxis för att minska exponeringen.
 3. Kemikaliekontroll
  Företag bör ständigt utvärdera och överväga att använda mindre farliga kemikalier eller ersätta dem med mer miljövänliga alternativ för att minska risken för exponering.
 4. Regelbunden hälsokontroll och mätning
  Arbetsgivare bör erbjuda regelbundna hälsokontroller för de anställda som arbetar med metallbearbetning för att upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede. Vidare bör man löpande mäta och följa upp kvaliteten på inomhusluften.
 5. Personlig skyddsutrustning
  Medarbetare bör tillhandahållas med lämplig personlig skyddsutrustning, som andningsskydd och skyddsglasögon, för att minska exponeringen för farliga partiklar och ångor.

Problem med inomhusluften? Det är bara att anta utmaningen!

Sammanfattningsvis är det rätt enkelt att konstatera att industrin kring metallbearbetning är en mycket viktig del av den svenska ekonomin, och att verksamheterna omfattar olika nivåer av utmaningar gällande just kvaliteten på inomhusluften.

Exponering för luftburna partiklar och kemikalier vid metallbearbetning kan leda till allvarliga problem för såväl anställda som bolag.

Genom att arbeta aktivt med dessa utmaningar samt vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kvaliteten på inomhusluften och minska exponeringen för farliga ämnen kan företag bidra till att skapa en hälsosammare arbetsmiljö och samtidigt minska risken för produktionsbortfall och höga sjukvårdskostnader.

En satsning på bättre kvalitet gällande inomhusluft i metallindustrin är därmed såväl en hälsoinvestering som en rent ekonomisk investering för svenska bolag verksamma inom modern metallbearbetning.

Subscribe to our newsletter

Related articles

Blooming grass

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »