Företrädesemission i LightAir 2022: Intensifierad satsning på förvärv och affärsutveckling inom B2B-segmentet

LightAir AB är ett svenskt CleanTech-bolag som utvecklar och säljer effektiva luftrenare vars mission är att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att erbjuda marknadens bästa lösningar för ren inomhusluftluft, oavsett miljö. Vi har sedan 2021 arbetat med en ompositionering som till fullo baseras på B2B-försäljning och vår huvudfokus återfinns numera inom industri, kontor och skolor. Vägen framåt bygger på organisk tillväxt utifrån den solida grund som redan skapats, tillika en påbörjad förvärvsstrategi inom B2B-segmentet. Vi genomför därför en offensiv kapitalanskaffning för att säkerställa genomförandet av ett mindre antal förvärv som gynnar Bolagets utveckling gällande omsättning, kassaflöde och/eller försäljningskanaler samt för ytterligare acceleration av vår affärsutveckling.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra LightAir cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 MSEK.
  • Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 25 november 2022, och tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit.  En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 85 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
 
 


 

LightAir Folder Företrädesemission 2022

LightAir Informationsmemorandum Företrädesemission 2022

Så här gör du för att teckna units i LightAirs företrädesemission 2022

Anmälningssedel utan företräde LightAir

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet