Bolagshandlingar

På denna sida hittar du viktiga dokument och information om LightAirs verksamhet, finansiella rapporter och bolagsstyrning. Utforska våra bolagshandlingar för att få en djupare inblick i vår företagsstruktur och strategi.

Valberedningen i LightAir AB (publ)

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre aktieägare med de röstmässigt största aktieinnehaven i Bolaget som vardera äger rätt att utse en ledamot. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete.

Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion för valberedningen 2020-06-24
Valberedning inför årsstämman 2022